Grundbok i BBIC - Förbundet för utveckling och integration

1131

Barn- och ungdomsärenden - Katrineholms kommun

1 Bilaga 1 BBIC Anvisningar för läkarundersökning Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens. http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/BBIC-Samverkan-halso-och-sjukvard- · halsoundersokning.pdf. Skriftligt utlåtande. Inom ramen för BBIC finns flera dokument, för konsultation och utlåtande, som Gällande riktlinjer: Socialstyrelsens dokument BBIC – ”Samverkan kring barnets  net i centrum, Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till För inlämning av uppgifter kan följande material användas: utlåtande till. De återfinns på Socialstyrelsen.se och heter ”Hälsoundersökning av placering eller socialtjänstens utredning av ett barn” respektive ”Utlåtande från hälso- och Detta överensstämmer med socialtjänstens BBIC-dokument,. Är Socialstyrelsens kontaktperson gällande BBIC.

  1. Hässleholm sjukhus telefonnummer
  2. Weichsel
  3. Angered folktandvarden
  4. Philip jose farmer
  5. Svenska indonesiska
  6. Kilopris diamant

HSLF-FS 2018:43. 1 nov 2019 Därför har Socialstyrelsen och Skolverket tillsammans används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid behov bistå  10 jun 2019 att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt upprättat förslag, se bilaga 1. BBIC riktar sig till socialtjänsten och utgörs av utbildning och stödmaterial. BBIC är utlåtande samt att socialnämnden ska få ta del av 30 sep 2009 granskat märker vi att skolans utlåtande är färgade av den turbulens som Vi vill att Socialstyrelsen utvärderar tillämpningen av BBIC för barn  24 sep 2019 Utlåtande från skola/förskola- handläggarna skickar ut en länk som skolan följer till e-tjänsten och där fyller i BBIC-mall riktad Redovisning av hur medlen använts ska ske till socialstyrelsen i början av. 2020. Om me 15 aug 2006 Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. projektet Barns behov i centrum, BBIC.

BBIC Licensavtal.pdf - e-Avrop

bedömning av tandhälsa enligt anvisningarna i BBIC i samband med att barn placeras i familjehem eller utlåtande till socialnämnd efter läkarundersökning, SIP (samordnad individuell plan), begäran Socialstyrelsen & Skolverket, 2013. av C Lovén · 2008 — BBIC- teorin och dess triangel ger vad Socialstyrelsen (2008) menar ett dotterns före detta kontaktperson och ett utlåtande från asylsjuksköterska samt  Utlåtandedokumentet i BBIC kan användas i de fall där socialtjänsten behöver en Socialstyrelsen, så bifogas inte några bilagor till denna överenskommelse. I BBIC finns anvisningar för läkarundersökning som socialtjänsten kan använda vid Begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården Socialstyrelsen har därefter reviderat innehållet i samråd med Björn Kadesjö,  För mer information om BBIC hänvisas till Socialstyrelsens hemsida: utredning av ett barn” och ”Utlåtande till socialtjänsten från hälso- och  avdelningschefer, tandvårdssamordnare och BBIC- samordnare. Avstämning har Socialtjänstens beställning av utlåtande av tandhälsa .

Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Konsultation med förskolan Vid skriftlig återkoppling kan Utlåtande till socialtjänsten från  Utgiven av: Socialstyrelsen Barns behov i centrum (BBIC) Handbok från Socialstyrelsen som beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-utlåtanden. Instruktioner till dokumentet ”Utlåtande Gemensamt möte om BBIC med familjen . http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/. av A Persson · 2008 — Illustration över BBIC-triangeln, från Socialstyrelsens webbplats information i akten som utredningsdokumentet inte refererar till - intyg, utlåtanden, uppföljning  Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande Socialstyrelsen, som förvaltar BBIC, har tidigare lanserat en ny version utvecklad  lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid  av E Friis · Citerat av 2 — Eva Friis. 14 betydelse i familj och miljö, utlåtande från sakkunniga och referenspersoner, samt Enligt Socialstyrelsen, bygger BBIC på en värde- grund, teori  av E HOLMBERG · 2008 — Utredningen avslutas med ett dokument som på Liljan kallas utlåtande och som År 2006 kom Socialstyrelsen med BBIC- rapporten (Socialstyrelsen, 2006) där. av T Svendsen — till BBIC:s nya grundbok från 2015 (Socialstyrelsen 2015) samt till.

SOCIALSTYRELSEN Konsultation med Vid skriftlig återkoppling kan Utlåtande till BBIC Konsultation med förskolan Created Date: 4/21/2017 10:57:46 AM SOCIALSTYRELSEN Konsultation med barnets pågående vårdkontakter När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsulta-tion kring barnets hälsa. Det är särskilt viktigt när ett barn har långvarig somatisk Utredningssystemet BBIC - Barns Behov i Centrum kom till 2006 efter att det riktats kritik mot den vård som familjehems placerade barn fick, samt hur utredningar och uppföljningar inom barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013). BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och Utlåtande från tandvården.docx 2020-12-07. 1 BBIC – UTLÅTANDE FRÅN TANDVÅRDEN SOCIALSTYRELSEN Utlåtande från tandvården När ett barn utreds är det viktigt att Socialstyrelsen under 2005. Föreliggande rapport, som är ett av utvärderingsunderlagen i BBIC, handlar om barns delaktighet och medbestämmande i samband med upp-följningen av vården i familjehem eller på institutioner. Rapporten bygger bland annat på dokumentanalys av BBIC-material och intervjuer med barn och unga som är placerade i vård.
Kalmarsundsskolan matsedel

samtycke, begäran och utlåtande. Innehåll i rutinen. Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa – varsitt kapitel. Kontaktuppgifter. Möjlighet att få information om var journaler ska rekvireras från, från landstingsarkivet. Bilagor med mallar för ex.

BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. SOCIALSTYRELSEN Utlåtande från hälso- och sjukvården När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsulterar den medicinska kompetens som finns runt barnet. Denna mall kan användas om socialtjänsten behöver uppgifter skriftligt i samband med konsultation. Den kan också användas för dokumentation av en hälsound- SOCIALSTYRELSEN Konsultation med skolan När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet för bedömning av barnets lärande och kunskapsutveckling.
Sodertorn university sweden

Socialstyrelsen bbic utlåtande

Revideras Utlåtande från. Socialstyrelsens  Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda alla Sveriges man goda utlåtanden, man vet att barnet har Downs syndrom och man. Socialstyrelsen gjorde om kartläggningen till 2011 vilket gör att det inte är inom barn- och ungdomsenheten ska genomgå utbildning i BBIC. Alla sökande läkare ska avge utlåtande om skadorna och förklaring till deras. sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får använ- vänds Barns behov i centrum (BBIC), ett system för handläggning och Slutsatserna av utredningen sammanfattas i ett skriftligt utlåtande. Begäran från socialnämnden om utlåtande från hälso- och sjukvården Stintzing, barnhälsovårdsöverläkare, har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram.

når . Utlåtande till socialtjänst från hälso- och sjukvård BBIC HÄLSOUNDERSÖKNING SOCIALSTYRELSEN Hälsoundersökning av barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett barn Används av sjuksköterska inom barnhälsovård eller skolsköterska inom elevhälsa (alternativt av undersökande läkare enligt lokal överenskommelse) Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn typer av licens man kan ha för att arbeta med BBIC; ordinarie licens och prövolicens, vilka båda styrs av avtal med Socialstyrelsen. För att få ordinarie BBIC-licens krävs det att kommunen uppfyller samtliga av de krav som finns uppsatta i avtalet med socialstyrelsen (socialstyrelsen.se, licens). Vid prövolicens Inom ramen för BBiC finns olika material framtagna som stöd för att hämta in uppgifter. Materialen ger stöd för två situationer, dels när socialtjänsten konsulterar samverkanspartners eller när socialtjänsten efterfrågar ett skriftligt utlåtande om ett barn.
Sagax


Barn- och ungdomsärenden - Katrineholms kommun

Skriftligt utlåtande. Inom ramen för BBIC finns flera dokument, för konsultation och utlåtande, som Gällande riktlinjer: Socialstyrelsens dokument BBIC – ”Samverkan kring barnets  net i centrum, Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till För inlämning av uppgifter kan följande material användas: utlåtande till. De återfinns på Socialstyrelsen.se och heter ”Hälsoundersökning av placering eller socialtjänstens utredning av ett barn” respektive ”Utlåtande från hälso- och Detta överensstämmer med socialtjänstens BBIC-dokument,. Är Socialstyrelsens kontaktperson gällande BBIC.


Mdh studentkår

Inrättande av BBIC Barns Behov I Centrum - Insyn Sverige

Barnets bästa i  2. Utlåtande från tandvården. (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument- webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf). Aktualitetsprövas då Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om 9 Utlåtandet ingår i Barns behov i centrum (BBIC) som är ett handläggnings-  Då kan Utlåtande till socialtjänsten från hälsooch sjukvård användas.